Aciz Vesikası Nedir?  

Aciz vesikası, icra işlemlerinde oldukça sık kullanılan bir belgedir. Bu aciz vesikası birçok yasal sonuç doğurur. Kısaca icra takibi sonucu haczedilen mallardan elde edilen gelir ile tüm alacağın ödenememesi durumunda kullanılan bir belgedir.

birevim

Geçici ve kesin aciz belgesinin farkları nelerdir, hangi koşullarda verilir, bu belge ne gibi hukuki sonuçlar doğurur? Takip alacaklısı ya da borçlusu iseniz aciz vesikası sizin için önem arz eder.

Madde 143’te yer alan 2004 sayılı icra iflas kanununa göre düzenlemeler yapılır. Belgeyi almak için belli bir oranda harç ödemesi yapmak gereklidir.

Aciz vesikası hangi kurum tarafından düzenlenir. Yaşanacak herhangi bir sorun için icra mahkemeleri yetkilidir.

Kesin Aciz Vesikası Şartları

Aciz belgesinin verilmesi İcra İflas Kanunu ile sıkı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar nelerdir?

  • Hacze ilişkin malların satışının tamamlanmış olması gerekir.
  • Satış bedellerinin ilgili alacaklılara paylaştırmanın tamamlanmış olması gereklidir.
  • Alacaklı satışın gerçekleşmesi talebinden feragat edemez ve kendisine aciz belgesi verilmesini kendi inisiyatifinde isteyemez.
  • Aciz vesikası için hacze dahil olan tüm malların satılmış olması gerekliliktir.
  • Aciz belgesinin haczi koydurandan istenmesi gereklidir.

Geçici Aciz Belgesi

Geçici aciz belgesine ilişkin İcra İflas Kanunu kapsamında 105. Madde ile düzenlenmiştir. Bu kanun maddesine göre borçlunun haciz sırasında haczedilen mallarının takip konusu alacağa yetmemesi durumunda ne yapılır detaylandıracağız.  Düzenlenen haciz tutanağı geçici aciz belgesi olarak kabul edilerek işlemler devam edilir.

Haciz sırasında malların değerini kim belirler? Haciz için gelen memur malların değerini belirler. Gerektiğinde bir uzmana danışmak mümkündür. Haczedilen mallar yetmez ise bu durum haciz tutanağında belirtilmelidir. Bunun için ayrı bir aciz vesikası düzenlenmesi gerekmediği gibi haciz yapılırken düzenlenen tutanak geçici aciz belgesi olarakta işlem görebilir.

Geçici aciz vesikası almanız, kesin aciz belgesindeki sonuçları doğuracak anlamına gelmemektedir.  Nedenine gelince belgenin geçici bir mahiyet taşıması yönündedir.

Haczedilen malların yapılan kıymet takdirinden farklı kıymette olması ihtimali mümkündür. Alacaklı geçici aciz vesikasına dayanarak sadece tasarrufun iptali davası açabilmektedir.

 

 

 

birevim

Leave a Comment

15 − 12 =